Следи за ногами

Ноги на топталках часто слетают.

Следи за ногами